เกี่ยวกับเรา...
บริการรับจอดรถยนต์ (Valet Parking)
สนามบินดอนเมือง
  บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ รักษาความปลอดภัยพิทักษ์ทรัพย์สินต่างๆ การควบคุมการจราจร ลานจอดรถ และจัดระเบียบคิวรถรับจ้างสาธารณะ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยยึดมั่นคุณภาพและคุณธรรมโดยตลอดมา อีกทั้งยังต้องการช่วยเหลือสังคมในด้านแรงงานอีกทางหนึ่งด้วย
  การบริการรับจอดรถยนต์ (Valet Parking) นี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร หรือ ผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการรับจอดรถยนต์
เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
 
Top